Aprovada la moció presentada per SíQueEsPot / SíSePuede SJD PER SUMAR-SE A LA LLEI 25 PRESENTADA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Ley 25 Emergencia Social

Aquesta proposta de Llei 25 d’emergència social presentada al Congrés dels Diputats tant aviat com es van constituir les Corts Espanyoles es la proposta per poder solucionar els problemes d’un gran nombre de persones que al nostre país no tenen un nivell de vida adequat.

Al nostre país hi ha set milions de persones amb problemes per pagar la factura de la electricitat.

Al nostre país hi ha al voltant d’un 11% de persones que no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada.

Des de el 2008 s’han produït al nostre país mes de 500.000 desnonaments

El nombre de dones víctimes de violència masclista ha passat d’un 6,3 en 2006 a un 12% a l’actualitat.

A Espanya el 65% de les dones víctimes de violència masclista no denúncia als seus agressors per por o perquè depenen econòmicament d’ells.

Al nostre país més de 748.000 persones has sigut excloses del sistema Nacional de Salut des de la reforma del sistema del 2012.

Hi han molts mes motius, però amb aquests que s’han exposat ja ni ha prou perquè sigui necessària aquesta llei.

Una llei que proposa una sèrie de mides recolzades por documents tant importants com l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, de on agafa el seu nom, o l’article 11 del pacte internacional des Drets Econòmics, Socials i Culturals de les persones.

Aquesta llei te com a finalitat retornar la dignitat a les persones i per aquest fi proposa l’actuació en tres àmbits.

El primer seria un Pla de rescat Energètic que entre altres coses acabi amb els talls de subministrament a les famílies en situació de vulnerabilitat i estableixi el indicador de “Consum Mínim Vital”. A més d’una rebaixa progressiva en las factures de llum i gas en funció de la renda.

El segon seria garantir el Dret a l’habitatge. La paralització de tots els desnonaments i la prohibició dels desallotjaments forçosos a persones o famílies sense alternativa habitacional. Ajuts econòmics o lloguers socials per a persones en risc d’exclusió. Que las famílies no tinguin que dedicar més d’un 30% dels ingressos a l’habitatge. I la cessió temporal d’habitatges per part dels grans tenedors per a habitatge social.

Garantir un habitatge alternatiu a les dones víctimes de violència masclista que els permeti l’abandonament de la vivenda on vivia amb el seu maltractador amb garantia d’unes condicions de vida dignes sense necessitat de denuncia prèvia.

El tercer eix d’aquesta llei seria el Dret a la Salut: Acabar amb el copagament farmacèutic per tots els sectors en risc d’exclusió social. Garantir l’accés universal a la sanitat, tenint en compte que tenim un sistema sostenible finançat amb impostos directes e indirectes, fet que fa que pràcticament el 100% de les persones que viuen a aquest país contribueixin al manteniment del sistema. Retornar el dret a la salut als emigrants espanyols que hagin sortit durant més de 90 dies. I garantir la salut dels immigrants, la qual cosa no només els donaria el tracte que mereixen com a persones, sinó que alleugeria la despesa sanitària reduint el cassos urgents o d’hospitalització.

Com dèiem al començament la finalitat d’aquesta llei es donar a les persones la qualitat de vida i la dignitat que es mereixen només pel fet de ser persones.

Per tot l’exposat sol·licitem:

  1. Al ple que s’adhereixi als municipis, que al llarg de l’Estat donem recolzament a aquesta Llei i al que representa. En quant a regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots i totes les espanyoles en l’exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals vigents.
  2. Al Consistori que es comprometi en ferm en treballar pel rescat ciutadà, posant tots els recursos existents des dels diferents àrees, serveis socials, serveis jurídics, serveis d’intervenció econòmica i administrativa, de forma transversal, assequible i facilitadora.
  3. Al Consistori que aquesta actuació de rescat estigui basada en la universalitat de la sanitat, l’accés als medicaments, l’accés a l’habitatge i l’accés als subministraments energètics.
  4. Al Consistori que en aplicació de la llei 24/2015 els desnonaments de primers habitatges no es puguin dur a terme a Sant Joan Despí sense que el afectats tinguin una alternativa d’habitatge i en aquest sentit el consistori dugui a terme un treball de mediació perquè això sigui possible.